Nachádzate sa na archívnej stránke Švajčiarskeho finančného mechanizmu v Slovenskej republike. Nové programové obdobie Švajčiarskeho finančného mechanizmu zatiaľ nebolo dohodnuté.

This is archive page of the Swiss-Slovak Cooperation Programme in Slovak Republic. The new programming period of the Swiss-Slovak Cooperation Programme has not been agreed yet.

O Švajčiarskom finančnom mechanizme


Informácie o Programe

Globálnym cieľom Švajčiarskeho finančného mechanizmu financovaného z prostriedkov Švajčiarskej konfederácie (do výšky 63,6 milióna CHF) a štátneho rozpočtu SR je prispieť k zníženiu hospodárskych a sociálnych rozdielov v rámci rozšírenej Európskej únie ako aj v rámci Slovenskej republiky. Významnou mierou k tomuto cieľu prispieva realizácia 21 projektov, ktoré nemohli byť podporené zo Štrukturálnych fondov a ktoré sú strategicky zamerané na bezpečnosť, stabilitu a podporu reforiem, životné prostredie a infraštruktúru ako aj ľudský a spoločenský rozvoj.

Celkový rozpočet projektov podporených z Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce predstavuje viac ako 60 miliónov EUR. Výška nenávratného finančného príspevku poskytnutého Úradom vlády SR na ich financovanie predstavuje cca 59 miliónov EUR, pričom časť z týchto prostriedkov, spravidla 85% rozpočtu projektu, je krytá prostriedkami Švajčiarskej konfederácie. Až 42% príspevku smeruje na východné Slovensko. Plynutie doby finančnej podpory nastalo 14. júna 2007 a bude trvať do 13. júna 2017.

K hospodárskemu rastu a zvýšeniu zamestnanosti prispieva 6 projektov. Po rekonštrukčných prácach boli otvorené turistické a informačné centra v Trebišove, Čerhove, Zemplínskych Hámroch a v Slovenskom raji. V Slovenskom raji boli tiež zrekonštruované turistické chodníky, obnovené turistické značenie (na úseku viac ako 300 km) a osadené vstupné brány. Zemplínske Hámre s pomocou príspevku mohli odovzdať do prevádzky múzeum s dvoma expozíciami a pamiatky prepojí turistický chodník.

Program sa venuje aj uplatneniu mladých ľudí na trhu práce z 10 SOŠ prostredníctvom prepojenia požiadaviek trhu práce so vzdelávaním. V rámci Štipendijného fondu je podporovaná medzinárodná akademická a vedecká spolupráca podporou, 41 projektov mladých slovenských výskumníkov v rámci štipendijného programu.

K plnohodnotnej integrácii a osobnému rozvoju zdravotne postihnutých detí a mladistvých do bežného života ako aj sociálnej inklúzii detí a mládeže z MRK prispieva 5 projektov. Vďaka Programu získalo takmer 400 klientov v regióne Stará Ľubovňa prístup ku kvalitnejším a komplexnejším sociálnym službám v dennom centre a rehabilitačnom stredisku, prostredníctvom prepravnej služby alebo podporovaným zamestnávaním a bývaním. končila sa rekonštrukcia, modernizácia a rozšírenie priestorov 2 domovov sociálnych služieb v Košiciach – ROSA a DOMKO. V rámci Programu má takmer 7 800 detí a adolescentov z MRK na východnom Slovensku prístup k službám poskytovaným v plne vybavených 10 komunitných centrách (predškolská príprava a školská príprava mentorovanie a tútorovanie, mimoškolské aktivity).

K zachovaniu životného prostredia prispieva 9 projektov, z toho 6 projektov zameraných na ochranu spodných a povrchových vôd vybudovaním a rozšírením kanalizačného systému a ČOV v obciach Gemerská Poloma, Dlhé nad Cirochou, Tušice, Tušická Nová Ves, Horovce, Veľké Ripňany, Dvorníky a Častá s celkovo viac ako 12 000 obyvateľmi. S cieľom ochrany a udržateľného využívania lesov v podmienkach prebiehajúcich klimatických zmien bolo nasnímkovaných a naskenovaných viac ako 4 200 km2 územia lesov SR. K zlepšenej ochrane udržateľnosti chránených území a vybratých biotopov a k regenerácii životného prostredia a krajiny prispievajú aj 2 zriadené informačné centrá, 1 vybudovaný náučný chodník a viac ako 40 vypracovaných obnovných a monitorovacích plánov degradovaných mokraďových a trávnych lokalít zaradených do systému NATURA 2000.

Významný je príspevok poskytovaný na realizáciu malých a spoločných projektov cez Blokový grant. 22 malých projektov je implementovaných mimovládnymi neziskovými organizáciami. Ich cieľom je riešiť potreby v sociálnej (13 projektov pre vyše 1600 klientov z rôznych skupín) a environmentálnej oblasti (9 projektov). Spoločné projekty podporujú budovanie partnerstiev švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rôznych oblastiach života (18 projektov). Projekty sa realizovali do februára 2015. 18313

Dátum poslednej aktualizácie: 14.02.2018