Nachádzate sa na archívnej stránke Švajčiarskeho finančného mechanizmu v Slovenskej republike. Nové programové obdobie Švajčiarskeho finančného mechanizmu zatiaľ nebolo dohodnuté.

This is archive page of the Swiss-Slovak Cooperation Programme in Slovak Republic. The new programming period of the Swiss-Slovak Cooperation Programme has not been agreed yet.

Košický samosprávny kraj

Názov projektu
Vstúpte k nám ...
Zmluvy
Zmluva o realizácii projektu č. 11/2012
Zmluva o projekte č. 10/2012
Trvanie realizácie
od 27.02.2012 do 30.06.2016
Stav realizácie
ukončený k 30.09.2016
Miesto realizácie
Košice
Cieľ projektu
Prispieť k zlepšeniu kvality života zdravotne a mentálne postihnutých klientov žijúcich v zariadeniach sociálnych služieb, skvalitnenie služieb a zlepšenie pracovných podmienok sociálnych pracovníkov
Popis projektu
V prvej fáze rekonštrukcie priestorov zariadenia sociálnych služieb Domko sa zvýši úroveň poskytovaných služieb a zväčšia sa možnosti pre zapojenie klientov do rozšírenej ponuky záujmovej činnosti. Vybudovanie nadstavby v druhej fáze rekonštrukcie umožní poskytovať klientom týždennú pobytovú formu. Domov bude tiež uspôsobený tak, aby zjednodušil pohyb imobilných klientov a nanovo budú vybavené aj špecializované miestnosti pre terapie a ďalšie miestnosti domova. Vznikne tak priestor pre kvalitnejšie služby rozšírené o ďalšie aktivity a vytvorenie Centra voľného času v popoludňajších hodinách. Projektom sa zvýši odborná úroveň zamestnancov zariadení sociálnych služieb prostredníctvom vzdelávania. Realizácia Blumiády prispeje k osvete o živote klientov zariadení sociálnych služieb. V II.b) etape stavebných prác sa bude realizovať prístavba objektu a jej interiérové vybavenie.
Hlavné dosiahnuté výsledky

k 30.09.2016

 

plánované výstupové ukazovatele dosiahnuté výstupové ukazovatele
Rekonštruovaná plocha 1577,35 m2 pri znížení energetickej náročnosti o 52,67% oproti roku 2010 Rekonštruovaná plocha 2 562,35 m2 pri znížení energetickej náročnosti o 62%  oproti roku 2010 (I. a II.a) etapa)
Skvalitnenie podmienok pre poskytovanie 9 denných aktivít, z toho 1 novozriadená Skvalitnenie podmienok pre poskytovanie 9 denných aktivít, z toho 1 novozriadená (keramika)
Denná kapacita zariadenia sociálnych služieb pre klientov vzrástla oproti roku 2010 o 10 na 60 Denná kapacita zariadenia sociálnych služieb pre klientov vzrástla oproti roku 2010 o 10 na 70
120 účastníkov Blumiády 2013 120 účastníkov Blumiády 2013
10 klientov využívajúcich týždennú pobytovú službu 10 klientov využívajúcich týždennú pobytovú službu
500 subjektov informovaných o aktivitách sociálnych služieb a zariadenia Domko Viac ako 500 subjektov informovaných o aktivitách sociálnych služieb a zariadenia Domko
Počet zariadení s vypracovaným plánom supervízie vzrástol oproti roku 2010 o 14 Počet zariadení s vypracovaným plánom supervízie vzrástol oproti roku 2010 o 14
70 absolventov školení z radov zamestnancov zariadení sociálnych služieb v oblasti Supervízia do roku 2015 70 absolventov školení z radov zamestnancov zariadení sociálnych služieb v oblasti Supervízia do roku 2015
90% úspešnosť zamestnancov, ktorí sa zúčastnili vzdelávania 100% úspešnosť zamestnancov, ktorí sa zúčastnili vzdelávania
Finančná realizácia projektu

k 30.09.2016
Plánovaný stav na projekt:               1 334 960 eur
Skutočný stav:                                  1 334 960,00 EUR

Photogallery