Nachádzate sa na archívnej stránke Švajčiarskeho finančného mechanizmu v Slovenskej republike. Nové programové obdobie Švajčiarskeho finančného mechanizmu zatiaľ nebolo dohodnuté.

This is archive page of the Swiss-Slovak Cooperation Programme in Slovak Republic. The new programming period of the Swiss-Slovak Cooperation Programme has not been agreed yet.

Ministerstvo spravodlivosti SR

Názov projektu
Rozvoj a technologická inovácia súdno-trestnej a súdno-civilnej agendy MS SR
Zmluvy
Zmluva o realizácii projektu č. 1991/2011
Zmluva o projekte č. 1990/2011
Trvanie realizácie
od 07.11.2011 do 30.06.2015
Stav realizácie
ukončený k 19.11.2015
Miesto realizácie
Slovenská republika
Cieľ projektu
Prispieť k vytvoreniu efektívneho a účinného nástroja pre súdnictvo v Slovenskej republike, ktorý významnou mierou prispeje k zúženiu priestoru na korupciu v rezorte, inštitucionálne posilní rezort a zlepší jeho kapacitu vo vzťahu k zainteresovaným orgánom a občanom.
Popis projektu
Projekt zahŕňal aktivity prostredníctvom ktorých Ministerstvo spravodlivosti SR realizovalo postupnú elektronizáciu súdneho spisu. Tá je základom zefektívnenia práce a vytvorenia účinného prostriedku na elimináciu rizika nezákonnej manipulácie s takýmto spisom. Zmodernizovalo sa technické vybavenie súdov, čo umožní nahrávanie všetkých pojednávaní v rámci Slovenska - celý proces bude transparentnejší (doteraz sa pojednávania s výnimkou špecifických trestných pojednávaní nenahrávali, len spisovali vo forme skrátenej zápisnice). Elektronizácia tiež podporí zníženie počtu prieťahov v súdnych konaniach, prinesie rýchlejšiu formu doručovania súdnych rozhodnutí a v maximálnej miere odbúra administratívne náklady súdne ho konania.
Hlavné dosiahnuté výsledky

 19.11.2015
 

plánované výstupové ukazovatele dosiahnuté výstupové ukazovatele
3 systémové moduly vytvorené, prispôsobené a integrované do IS 6 systémové moduly vytvorené, prispôsobené a integrované do IS
66 súdov vybavených ESS s integrovanou STA a SCA 66 súdov vybavených ESS s integrovanou STA a SCA
úspora ročnej spotreby tlačiarenských služieb a materiálu vo výške 950 000 € úspora ročnej spotreby tlačiarenských služieb a materiálu vo výške 50 000 €
646 pojednávacích miestností vybavených digitalizáciou záznamu z jednaní 503 pojednávacích miestností vybavených digitalizáciou záznamu z jednaní
8 súdov vybavených vysoko efektívnym a bezpečným archivačným nástrojom pre listinné dokumenty 63 súdov vybavených vysoko efektívnym a bezpečným archivačným nástrojom pre listinné dokumenty
Finančná realizácia projektu

19.11.2015
Plánovaný stav na projekt:               3 276 664 eur
Skutočný stav:                                    3 354 865 eur