Nachádzate sa na archívnej stránke Švajčiarskeho finančného mechanizmu v Slovenskej republike. Nové programové obdobie Švajčiarskeho finančného mechanizmu zatiaľ nebolo dohodnuté.

This is archive page of the Swiss-Slovak Cooperation Programme in Slovak Republic. The new programming period of the Swiss-Slovak Cooperation Programme has not been agreed yet.

Obec Dlhé nad Cirochou

Názov projektu
Splašková kanalizácia Dlhé nad Cirochou II. etapa
Zmluvy
Zmluva o realizácii projektu č. 314/2012
Zmluva o projekte č. 313/2012
Trvanie realizácie
od 14.06.2012 do 31.07.2016
Stav realizácie
ukončený k 05.08.2016
Miesto realizácie
obec Dlhé nad Cirochou
Cieľ projektu
Zlepšiť služby komunálnej infraštruktúry v oblasti zberu a čistenia odpadových vôd v obci Dlhé nad Cirochou (2 085 obyvateľov), ktorá prispeje k ochrane spodných a povrchových vôd v povodí toku Cirocha a k podmienkam udržateľného ekonomického rozvoja obcí Dlhé nad Cirochou a Modra nad Cirochou (celkovo 3 130 obyvateľov).
Popis projektu
Dobudovaním systému verejnej kanalizácie v obci Dlhé nad Cirochou s celkovou dĺžkou 6,26 km s celkovým počtom kanalizačných prípojok 263 a napojením verejnej kanalizácie a intenzifikáciou mechanicko-biologickej ČOV v katastri obce Modra nad Cirochou s kapacitou 3130 EO (510 m3/deň) sa zabezpečí nakladanie s odpadovými vodami produkovanými v tejto aglomerácii v súlade s platnou legislatívou EU a SR. Projekt prispeje k skvalitneniu životných podmienok obyvateľov aglomerácie. Na dobudovaný systém odvádzania a čistenia odpadových vôd bude v roku 2015 napojených 2085 obyvateľov z aglomerácie Dlhé nad Cirochou, čo predstavuje 98 % celkového počtu obyvateľov v aglomerácii Dlhé nad Cirochou. Existujúca ČOV je situovaná na katastrálnom území Dlhé nad Cirochou a je majetkom aj obce Modra nad Cirochou. Intenzifikáciou ČOV sa dosiahne kapacita 3130 EO čo je zvýšenie o 65 % pôvodnej kapacity.
Hlavné dosiahnuté výsledky

5.8.2016

 

plánované výstupové ukazovatele dosiahnuté výstupové ukazovatele
Kapacita systému nakladania s OV v porovnaní s rokom 2010 sa zvýšila o 1420 EO na 3100 EO celkovo Kapacita systému nakladania s OV v porovnaní s rokom 2010 sa zvýšila o 1420 EO na 3130 EO celkovo
Kapacita ČOV zvýšená o 240 m3 OV/deň pri dosiahnutí celkovo 510 m3 OV/deň Kapacita ČOV zvýšená o 240 m3 OV/deň pri dosiahnutí celkovo  510 m3 OV/deň
11,4 km delenej verejnej kanalizácie (zrážkové vody nevstupujú do splaškovej kanalizácie, ktorá nepresakuje) v prevádzke, z čoho 4,8 km je novovybudovaných 12,43 km delenej verejnej kanalizácie (zrážkové vody nevstupujú do splaškovej kanalizácie, ktorá nepresakuje) v prevádzke, z čoho 5,83 km je novovybudovaných a 6559 m2 - povrchové úpravy ciest a chodníkov
263 nových domových kanalizačných prípojok (celkovo 618) napojených na verejnú kanalizáciu pomocou 1,4 km verejnej časti domových kanalizačných prípojok (celkovo 3,4 km) 310 nových domových kanalizačných prípojok (celkovo 665) napojených na verejnú kanalizáciu pomocou 1,1 km verejnej časti domových kanalizačných prípojok (celkovo 3,1 km)

 
Finančná realizácia projektu

5.8.2016
plánovaný stav na projekt:               3 081 486eur
skutočný stav:                                     3 081 486 eur

Photogallery