Nachádzate sa na archívnej stránke Švajčiarskeho finančného mechanizmu v Slovenskej republike. Nové programové obdobie Švajčiarskeho finančného mechanizmu zatiaľ nebolo dohodnuté.

This is archive page of the Swiss-Slovak Cooperation Programme in Slovak Republic. The new programming period of the Swiss-Slovak Cooperation Programme has not been agreed yet.

Aktuality

06.06.2011 - Nové znenie Pravidiel a postupov implementácie Programu švajčiarsko-slovenske...
Dňa 3. júna 2011 nadobudli platnosť a účinnosť nové Pravidlá a postupy implementácie Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce verzia 2.0, ktoré sú zverejnené v časti Dokumenty.

06.06.2011 - Oznam v rámci Priameho zadania 2010-04
O z n a m v rámci Priameho zadania 2010-04 na predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok v kvalite Konečného návrhu projektu pre oblasť zamerania „Posilnenie inštitúcií a kapacít pre boj proti korupcii a organizovanému zločinu“ V nadväznosti na výsledky hodnot...

02.06.2011 - Oznam o organizovaní informačného seminára v rámci Výzvy 2010-03
O z n a m o organizovaní informačného seminára k príprave Konečného návrhu projektu v rámci Výzvy 2010-03 pre oblasť zamerania „Iniciatívy regionálneho rozvoja v okrajových a znevýhodnených regiónoch“ Úrad vlády Slovenskej republiky ako Národný kontaktný bod (NKB) pre Prog...

31.05.2011 - Oznam o organizovaní 2. informačného seminára v rámci Výzvy 2009-02
Úrad vlády Slovenskej republiky ako Národný kontaktný bod pre Program švajčiarsko-slovenskej spolupráce organizuje informačný seminár v súvislosti s prípravou Žiadostí o NFP v kvalite Konečného návrhu projektu v rámci Výzvy 2009-02. Tento sa bude konať dňa 13. júna 2011 v priest...

25.05.2011 - Oznam o organizovaní informačného seminára v rámci Výzvy 2009-02
Úrad vlády Slovenskej republiky ako Národný kontaktný bod pre Program švajčiarsko-slovenskej spolupráce organizuje informačný seminár v súvislosti s prípravou Žiadostí o NFP v kvalite Konečného návrhu projektu v rámci Výzvy 2009-02. Tento sa bude konať dňa 2. júna 2011 v priesto...

18.05.2011 - Slovník pojmov a ich anglických ekvivalentov v rámci ŠFM
Pre potreby prekladov textov týkajúcich sa Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce  zo slovenského jazyka do anglického jazyka a naopak, NKB odporúča používanie Slovníka pojmov a ich anglických ekvivalentov v rámci ŠFM za účelom dodržiavanie terminológie zaužívanej v rámci Pr...

18.05.2011 - Nové Usmernenia k oprávnenosti výdavkov v rámci Priameho zadania 2010-06
Dňa 17. mája 2011 nadobudlo platnosť a dňa 18. mája 2011 účinnosť nové znenie Usmernenia k oprávnenosti výdavkov pre oblasť zamerania Technická a odborná príprava – verzia 1.1.

09.05.2011 - Druhé zasadnutie Výberovej komisie v druhom kole hodnotenia v rámci Výzvy 201...
Úrad vlády Slovenskej republiky ako Národný kontaktný bod pre Program švajčiarsko-slovenskej spolupráce oznamuje, že dňa 13. mája 2011 o 14.00 hod. sa na Štefánikovej ulici č. 2 v rámci druhého kola hodnotenia uskutoční druhé zasadnutie Výberovej komisie pre hodnotenie Žiadostí ...

03.05.2011 - Nové Usmernenie k oprávnenosti výdavkov v rámci Výzvy 2010-03
Dňa 3. mája 2011 nadobudlo platnosť a účinnosť nové znenie Usmernenia k oprávnenosti výdavkov pre oblasti zamerania: Iniciatívy regionálneho rozvoja v okrajových a znevýhodnených regiónoch, Prevencia manažment prírodných katastrof, Posilnenie inštitúcií a kapacít pre boj proti k...

02.05.2011 - Prvé zasadnutie Výberovej komisie v druhom kole hodnotenia v rámci Výzvy 2010-01
Úrad vlády Slovenskej republiky ako Národný kontaktný bod pre Program švajčiarsko-slovenskej spolupráce oznamuje, že dňa 9. mája 2011 o 9.00 hod. sa na Štefánikovej ulici č. 2 v rámci druhého kola hodnotenia uskutoční prvé zasadnutie Výberovej komisie pre hodnotenie Žiadostí o n...

29.04.2011 - Oznam o organizovaní informačného seminára k Zmluve o realizácii Nástroja na ...
O z n a m o organizovaní informačného seminára k Zmluve o realizácii Nástroja na prípravu projektov v rámci Výzvy 2010-03 pre oblasť zamerania „Iniciatívy regionálneho rozvoja v okrajových a znevýhodnených regiónoch“ Úrad vlády Slovenskej republiky ako Národný kontaktný bo...

29.04.2011 - Oznam v rámci Výzvy 2010-03
O z n a m v rámci Výzvy 2010-03 na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok v kvalite Konečného návrhu projektu pre oblasť zamerania „Iniciatívy regionálneho rozvoja v okrajových a znevýhodnených regiónoch“ V nadväznosti na výsledky hodnotiaceho procesu Žiados...

21.04.2011 - Všeobecné zmluvné podmienky Národného kontaktného bodu k Zmluve o realizácii ...
Dňa 15. apríla 2011 vstúpili do platnosti a dňa 20. apríla 2011 nadobudli účinnosť Všeobecné zmluvné podmienky Národného kontaktného bodu k Zmluve o realizácii Nástroja na prípravu projektov – Verzia 3-2011.Pre bližšie informácie kliknite sem.

12.04.2011 - Oznam pre žiadateľov v rámci Výzvy 2010-03
V zmysle podmienok Výzvy 2010-03 pre oblasť zamerania Iniciatívy regionálneho rozvoja v okrajových a znevýhodnených regiónoch (viď Príručka pre žiadateľa o NFP, kapitola 2.9 a znenie Výzvy 2010-03, časť 14.3) odpovede na otázky, zasielané zo strany žiadateľov o NFP, týkajúce sa ...