Nachádzate sa na archívnej stránke Švajčiarskeho finančného mechanizmu v Slovenskej republike. Nové programové obdobie Švajčiarskeho finančného mechanizmu zatiaľ nebolo dohodnuté.

This is archive page of the Swiss-Slovak Cooperation Programme in Slovak Republic. The new programming period of the Swiss-Slovak Cooperation Programme has not been agreed yet.

Aktuality

01.10.2014 - Nové Usmernenie k oprávnenosti výdavkov pre oblasť zamerania Obnova a moderni...
Dňa 01.10.2014 bolo vedúcim Úradu vlády SR schválené Usmernenie k oprávnenosti výdavkov pre oblasť zamerania Obnova a modernizácia základnej infraštruktúry a skvalitnenie životného prostredia verzia 1.3, ktoré nadobudlo účinnosť dňa 01. 10. 2014. Usmernenie k oprávnenosti výdavkov ...

01.10.2014 - Nové Usmer. k oprávnenosti výdavkov pre oblasti zamerania: Iniciatívy reg. ro...
Dňa 01.10.2014 bolo vedúcim Úradu vlády SR schválené Usmernenie k oprávnenosti výdavkov pre oblasti zamerania: Iniciatívy regionálneho rozvoja v okrajových a znevýhodnených regiónoch, Prevencia a manažment prírodných katastrof, Posilnenie inštitúcií a kapacít pre boj proti korupcii...

04.09.2014 - Nové Usmernenie k oprávnenosti výdavkov v rámci Fondu technickej asistencie
Dňa 07.01.2010 bolo vedúcim Úradu vlády SR schválené Usmernenie k oprávnenosti výdavkov v rámci Fondu technickej asistencie verzia 2.0, ktoré nadobudlo účinnosť dňa 04. 09. 2014. Usmernenie k oprávnenosti výdavkov v rámci Fondu technickej asistencie verzia 2.0 je zverejnené v ča...

11.08.2014 - Verejné obstarávanie v rámci projektu: CESTA pre postihnuté deti a mladistvýc...
Dňa 31. 07. 2014 bola vo vestníku verejného obstarávania č. 148/2014 zverejnená výzva na predkladanie ponúk č. 16793-WYT pre predmet zákazky: Medicínske a fyzioterapeutické vybavenie 

24.06.2014 - Nový formulár Priebežnej správy o Blokovom grante
Odo dňa 24.06.2014 je v rámci Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce platný nový formulár pre Priebežnú správu o Blokovom grante: Formulár Priebežnej správy o Blokovom grante v slovenskom jazyku Prílohy č. 1, 2 a 3 k Priebežnej správe o Blokovom grante v sloven...

19.06.2014 - Verejné obstarávanie v rámci projektu: Zlepšenie pripravenosti záchranných zl...
Dňa 17.06.2014 bolo vo vestníku verejného obstarávania zverejnené oznámenie o vyhlásení výzvy  na predkladanie ponúk pre predmet zákazky: Zabezpečenie výcviku v špecializovanom výcvikovom stredisku pre príslušníkov HaZZ na simulovanie reálnych podmienok požiaru a reálnyc...

26.05.2014 - Novovymenovaný veľvyslanec Švajčiarska Alexander Wittwer sa stretol s vedúcim...
Vo štvrtok 22. mája 2014 navštívil Úrad vlády SR mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Švajčiarskej konfederácie Alexander Wittwer, ktorému prezident SR Ivan Gašparovič odovzdal poverovacie listiny 13.5.2014. Stretol sa s vedúcim Úradu vlády SR Igorom Federičom, generálnym riad...

29.04.2014 - Tlačová správa: Techniku sa oplatí študovať, absolventov je na trhu práce ned...
Pravdepodobne ešte nikdy v histórii samostatnosti SR neboli absolventi technických odborov žiadaní, tak ako dnes, stredné odborné školy ich však každý rok ponúknu menej, než ich potenciálni zamestnávatelia požadujú. Čo však v prípade, keď školy produkujú nedostatok absolventov v...

28.04.2014 - Uznesenie č. 16 Národného monitorovacieho výboru pre Švajčiarsky finančný mec...
Uznesenie č. 16 Národného monitorovacieho výboru pre Švajčiarsky finančný mechanizmus (NMV) bolo prijaté písomným postupom (rozhodovanie per rollam) v súlade s Rokovacím poriadkom NMV, verziou 2.0. Uznesením č. 16 zo dňa 2. apríla 2014 Národný monitorovací výbor schválil pre...

28.04.2014 - 6. Výročné stretnutie Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce
Dňa 25.04.2014 sa v Účelovom zariadení Úradu vlády SR v Košiciach uskutočnilo už v poradí 6. Výročné stretnutie Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce za účasti zástupcov Švajčiarskej konfederácie vedených pánom Hugom Bruggmannom, generálnym riaditeľom sekcie pre rozšírenú E...

22.04.2014 - Po veľkonočných sviatkoch sa na východnom Slovensku otvárajú stavby v rámci P...
V rámci Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce, ktorého Národným kontaktným bodom je Úrad vlády SR, sa celkovo realizuje 21 projektov. Na ich financovanie má SR vyčlenených 59,980 mil. eur, príspevok Švajčiarskej konfederácie je 63,516 mil. švajčiarskych frankov (CHF). Minim...

19.03.2014 - Nové znenie Pravidiel a postupov implementácie Programu švajčiarsko-slovenske...
Dňa 14. marca 2014 nadobudol platnosť a účinnosť Dodatok č. 3 k Pravidlám a postupom implementácie Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce verzia 2.0. Tento je rovnako spolu s rekurentnou verziou Pravidiel a postupov implementácie Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce –v...

11.03.2014 - Stredné odborné školy pomáhajú znižovať nezamestnanosť mladých
Po necelom roku fungovania projektu Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce sa na stredných a odborných školách uskutočnilo viac ako 60 aktivít zameraných na zvýšenie atraktivity štúdia a nezamestnanosti mladých ľudí do 25 rokov. Projekt je realizovaný v rámci Programu švaj...

28.02.2014 - Úprava Prílohy č. 1 Usmernenia pre publicitu a informovanosť
V Prílohe č .1 Usmernenia pre publicitu a informovanosť verzia 1.0 bola upravená kvalita vzoru pre veľkoplošné tabule a pamätné plakety. Upravená prílohe je zverejnená na stránke www.swiss-contribution.sk v časti „Dokumenty“.

21.02.2014 - „Remeslo ma zlaté dno“ sa stáva opäť aktuálnym
Študovať na strednej odbornej škole sa oplatí. Dokazujú to nielen čísla, ale aj výpovede samotných absolventov a zamestnávateľov. Svedčí o tom aj trh práce s neustále sa rozrastajúcim počtom voľných pracovných miest práve pre absolventov SOŠ. Reakciou na aktuálnu situáciu je šva...