Nachádzate sa na archívnej stránke Švajčiarskeho finančného mechanizmu v Slovenskej republike. Nové programové obdobie Švajčiarskeho finančného mechanizmu zatiaľ nebolo dohodnuté.

This is archive page of the Swiss-Slovak Cooperation Programme in Slovak Republic. The new programming period of the Swiss-Slovak Cooperation Programme has not been agreed yet.

Aktuality

16.01.2014 - Nový formulár Výročnej správy o projekte pre individuálne projekty
Odo dňa 16.1.2014 je v rámci Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce platný nový formulár Výročnej správy o projekte pre individuálne projekty. Nový formulár je rovnako zverejnený na stránke www.swiss-contribution.sk v časti „Dokumenty“.

16.12.2013 - Tlačová konferencia na tému Prečo stredná odborná škola
V rámci projektu „Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce“ sa stredu 18.12.2013 o 9:00 hodine v priestoroch Slovenského syndikátu novinárov na Župnom námestí 7 v Bratislave uskutoční tlačová konferencia na tému Prečo stredná odborná škola. Tlačová konferencia sa organiz...

14.11.2013 - Verejné obstarávania v rámci projektu Rozvoj ochrany prírody a chránených úze...
Dňa 12.11. 2013 bolo vo vestníku verejného obstarávania č. 221/2013 zverejnené oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania pre predmet zákazky Mapovanie biotopov a prírodných lesov (EVO) Dňa 13.11. 2013 bolo vo vestníku verejného obstarávania č. 222/2013 zverejnené oznámeni...

14.10.2013 - Verejné obstarávanie v rámci projektu Rozšírenie informačného systému Policaj...
Dňa 12.10.2013 bolo vo vestníku verejného obstarávania zverejnené oznámenie o vyhlásení výzvy  na predkladanie ponúk pre predmet zákazky: Vzdelávanie zamestnancov štátnej a verejnej správy a príslušníkov polície v oblasti rádionukleárnych materiálov.

08.10.2013 - Oznam – zmena telefónneho čísla NKB
Nové telefónne číslo Národného kontaktného bodu pre Program švajčiarsko-slovenskej spolupráce je: +421 2 20925 917.

24.09.2013 - Verejné obstarávanie v rámci projektu: Rozvoj a technologická inovácia súdno-...
Dodávka audiotechniky pre súdy SR a súvisiacich služieb

09.09.2013 - Verejné obstarávanie v rámci projektu Celoobecná kanalizácia a ČOV pre obec Č...
Celoobecná kanalizácia a ČOV pre obec Častá – redakčné opravy

03.09.2013 - Schválené projekty v rámci Štipendijného fondu
Dňa 29. augusta 2013 sa za účelom schválenia projektov v rámci 8. výzvy na podávanie žiadostí Štipendijného fondu uskutočnilo vo Fribourgu (Švajčiarska konfederácia) zasadnutie Riadiaceho výboru SCIEX-NMSch. 8. výzva, ktorá bola otvorená pre Estónsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litvu, ...

26.08.2013 - Verejné obstarávanie: Kanalizácia a ČOV Veľké Ripňany 2. Etapa – redakčné opravy
Kanalizácia a ČOV Veľké Ripňany 2. Etapa – redakčné opravy

26.08.2013 - Verejné obstarávanie: Tušice - Tušická Nová Ves - Horovce, kanalizácia a ČOV ...
Tušice - Tušická Nová Ves - Horovce, kanalizácia a ČOV II. etapa – redakčné opravy

26.08.2013 - Verejné obstarávanie: Splašková kanalizácia Dlhé nad Cirochou II. etapa a roz...
Splašková kanalizácia Dlhé nad Cirochou II. etapa a rozšírenie ČOV– redakčné opravy

20.08.2013 - Verejné obstarávania v rámci projektu: Rozvoj a technologická inovácia súdno-...
Dňa 17.8. 2013 bolo vo vestníku verejného obstarávania č. 161/2013 zverejnené oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania pre predmet zákazky „Dodávka skenovacích jednotiek vrátane softvérového vybavenia“.

10.07.2013 - Verejné obstarávanie v rámci projektu Slovenský raj - Klaster cestovného ruch...
Drobný dlhodobý hmotný majetok a interiérové zariadenie pre TIC – redakčná oprava.

08.07.2013 - Verejné obstarávanie v rámci projektu Slovenský raj - Klaster cestovného ruch...
Dňa 3.7.2013 bolo vo vestníku verejného obstarávania zverejnené oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania pre predmet zákazky "Obnova zariadení a turistického značenia na turistických trasách a cyklotrasách".