Nachádzate sa na archívnej stránke Švajčiarskeho finančného mechanizmu v Slovenskej republike. Nové programové obdobie Švajčiarskeho finančného mechanizmu zatiaľ nebolo dohodnuté.

This is archive page of the Swiss-Slovak Cooperation Programme in Slovak Republic. The new programming period of the Swiss-Slovak Cooperation Programme has not been agreed yet.

Aktuality

24.05.2013 - Nové formuláre pre individuálny projekt
Odo dňa 24.5.2013 sú v rámci Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce platné nové formuláre pre individuálne projekty, a to: Formulár Priebežnej správy pre individuálny projekt Príloha č. 1 k Priebežnej správe pre individuálny projekt Príloha č. 2 k Priebež...

24.05.2013 - Nové znenie Všeobecné zmluvné podmienky Národného kontaktného bodu k Zmluve o...
Dňa 23.5.2013 nadobudli platnosť a dňa 24.5. 2013 nadobudli účinnosť Všeobecné zmluvné podmienky Národného kontaktného bodu k Zmluve o realizácii projektu verzia 1/2013. Tieto sú rovnako zverejnené na stránke v časti Dokumenty.

23.05.2013 - Verejné obstarávanie v rámci projektu: Slovenský raj - Klaster cestovného ruc...
Vzdelávacie aktivity (organizácia, zabezpečenie školení, zabezpečenie školiteľa, realizácia školení a odbornej konferencie)

14.05.2013 - Verejné obstarávania v rámci projektu: Zemplínske Hámre - objavme históriu ba...
Zemplínske Hámre - objavme históriu baníctva a žel. výroby vo Vihorlatských vrchoch - stavebné práce

06.05.2013 - Verejné obstarávanie v rámci projektu Slovenský raj – klaster cestovného ruch...
Verejné obstarávanie Publicita (propagácia) bolo zverejnené dňa 4.5.2013.

06.05.2013 - Oznam pre Konečných prijímateľov
V nadväznosti na nové znenie Pravidiel a postupov implementácie Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce –verzia 2.2 s účinnosťou od 12.4.2013 NKB pripravuje zmenu Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o realizácii projektu ako aj formulárov používaných Konečnými prijímateľ...

26.04.2013 - 5. Výročné stretnutie Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce
Vo štvrtok 25. apríla 2013 sa v Bratislave v priestoroch Úradu vlády SR uskutočnilo 5. Výročné stretnutie Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce s cieľom zhodnotiť jeho implementáciu. Švajčiarska a slovenská strana skonštatovali, že rok 2012 bol zlomovým rokom v implemen...

23.04.2013 - Uznesenie č. 15 Národného monitorovacieho výboru pre Švajčiarsky finančný mec...
Uznesenie č. 15 Národného monitorovacieho výboru pre Švajčiarsky finančný mechanizmus (NMV) bolo prijaté písomným postupom (rozhodovanie per rollam) v súlade s Rokovacím poriadkom NMV, verziou 2.0. Uznesením č. 15 zo dňa 21. marca 2013 Národný monitorovací výbor schválil pre...

23.04.2013 - Upravená inštrukcia v rámci formuláru Žiadosti o platbu pre individuálny projekt
Z dôvodu správneho výpočtu výslednej sumy požadovanej platby bola upravená inštrukcia č. 12 k bunke „Deklarované výdavky za príslušné reportovacie obdobie“. Konečný prijímateľ do danej bunky vloží sumu zodpovedajúcu oprávnenej časti Nenávratného finančného príspevku. Formulár Ži...

23.04.2013 - Verejné obstarávanie v rámci projektu „Vstúpte k nám...“
Dňa 20.04.2013 bolo vo Vestníku č. 78/2013 zverejnené oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania pod značkou 6211-MSP: DSS Park mládeže Košice – rekonštrukcia objektu.

16.04.2013 - Nové znenie Pravidiel a postupov implementácie Programu švajčiarsko-slovenske...
Dňa 12. apríla 2013 nadobudol platnosť a účinnosť Dodatok č. 2 k Pravidlám a postupom implementácie Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce verzia 2.0. Tento je rovnako spolu s rekurentnou verziou Pravidiel a postupov implementácie Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce –...

13.03.2013 - Oznámenie o zverejnení opravy verejného obstarávania v rámci projektu Odborné...
Oprava verejného obstarávania: Manažment projektu Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce

07.03.2013 - Verejné obstarávanie v rámci projektu: Komplexné sociálne služby pre deti a m...
Výzva na predkladanie ponúk- Dodávka zdravotných pomôcok pre projekt Komplesné sociálne služby pre deti a mladých ľudí so zdravotným postihnutím v regióne Stará Ľubovňa

22.02.2013 - Verejné obstarávanie v rámci projektu Komplexné sociálne služby pre deti a ml...
Výzva na predkladanie ponúk - Dodávka dvoch motorových vozidiel pre projekt Komplexné sociálne služby pre deti a mladých ľudí so zdravotným postihnutím v regióne Stará Ľubovňa

31.01.2013 - Nové verzie usmernení k oprávnenosti výdavkov
Národný kontaktný bod pre Progam švajčiarsko-slovenskej spolupráce oznamuje Konečným prijímateľom, že dňa 21.januára 2013 vstúpili do platnosti a dňa 31.januára 2013 nadobudli účinnosť nové verzie usmernení k oprávnenosti výdavkov: Usmernenie k oprávnenosti výdavkov...