Nachádzate sa na archívnej stránke Švajčiarskeho finančného mechanizmu v Slovenskej republike. Nové programové obdobie Švajčiarskeho finančného mechanizmu zatiaľ nebolo dohodnuté.

This is archive page of the Swiss-Slovak Cooperation Programme in Slovak Republic. The new programming period of the Swiss-Slovak Cooperation Programme has not been agreed yet.

ETP Slovensko

Názov projektu
Komunita na ceste k prosperite
Zmluvy
Zmluva o realizácii projektu č. 310/201212
Zmluva o projekte č. 309/2012
Trvanie realizácie
od 25.05.2012 do 31.12.2015
Stav realizácie
ukončený k 31.3.2016
Miesto realizácie
Košice-Šaca, Moldava nad Bodvou, Spišské Podhradie, Rudňany, Ostrovany, Sabinov, Stará Ľubovňa, Veľká Ida, Krompachy a Rankovce
Cieľ projektu
Prispieť k sociálnej integrácii a inklúzii detí zo sociálne znevýhodnených rómskych komunít a k redukcii sociálno-ekonomických rozdielov medzi väčšinovým obyvateľstvom a rómskou menšinou posilnením, skvalitnením a rozšírením sociálnych služieb a vzdelávania, ktoré budú poskytované v komunitných centrách a školských zariadeniach v desiatich mestách a obciach východného Slovenska (Košický a Prešovský samosprávny kraj).
Popis projektu
Aktivitami prispieť k sociálnej integrácii detí a mládeže zo sociálne znevýhodnených, najmä rómskych komunít. Prostredníctvom špecifickej Feuersteinovej metódy určenej pre deti predškolského veku a žiakov základných škôl sa u detí rozvíjajú schopnosti učiť sa a vzdelávať sa, ľahšie si osvojujú základné školské návyky, rozvíjajú spôsob uvažovania a v konečnom dôsledku zvyšujú svoj intelekt. V komunitných centrách sa deťom aj mládeži už od roku 2012 poskytujú poradenské služby a uskutočňujú vzdelávacie aktivity vrátane doučovania a rôznych mimoškolských aktivít. Rozvíjajú sa partnerstvá s potenciálnymi zamestnávateľmi a uskutočňujú sa tematicky zamerané workshopy. Pracovníci komunitného centra pravidelne absolvujú kurzy zamerané na prácu s deťmi a mládežou z marginalizovaných rómskych komunít.
Hlavné dosiahnuté výsledky

 k 31.3.2016
 
 

plánované výstupové ukazovatele dosiahnuté výstupové ukazovatele
90 pracovníkov KC absolvovalo do roku 2015 vhodné kurzy súvisiace s poskytovaním komplexných sociálnych služieb  deťom a mládeži v marginalizovaných rómskych komunitách, z čoho je 10 vedúcich KC, 50 mentorov a 30 tútorov 137 pracovníkov ETP Slovensko absolvovalo kurzy súvisiace s poskytovaním komplexných sociálnych služieb  deťom a mládeži v marginalizovaných rómskych komunitách, z čoho je vedúcich KC 15, 4 asistenti vedúcich KC,  58 mentorov a 43 tútorov
300 zástupcov zúčastnených organizácií vyškolených do roku 2015 za účelom získania zručnosti a schopnosti pre prácu s MRK 378 zástupcov partnerských inštitúcií bolo vyškolených za účelom získania zručnosti pre prácu s MRK.
Minimálne 10 návrhov projektov zameraných na zlepšenie sociálnych a ekonomických podmienok pre marginalizované komunity pripravených a predložených príslušným inštitúciám 54 návrhov projektov zameraných na zlepšenie sociálnych a ekonomických podmienok pre marginalizované komunity pripravených a predložených príslušným
10 KC je zariadených do roku 2014 PC, fotoaparátmi a inými prostriedkami umožňujúcimi realizáciu kurzov a školení organizovaných príslušnými KC 10 KC je zariadených a vybavených PC, fotoaparátmi a inými prostriedkami umožňujúcimi realizáciu kurzov a školení organizovaných príslušnými KC
V roku 2014 má 6000 detí a adolescentov z MRK prístup k službám poskytovaným v KC (kurzy a pomoc - predškolská a školská príprava, mentorovanie a tútorovanie, 3 mimoškolské aktivity 7 754 detí a adolescentov  z MRK má prístup k službám poskytovaným v KC (predškolská príprava a školská príprava  mentorovanie a tútorovanie, 3 mimoškolské aktivity)
70% zapísaných detí a adolescentov ukončí aspoň jeden kurz/aktivitu organizovanú KC 91 % detí a adolescentov zapísaných na aktivity Finančné vzdelávania a Zdravotnú osvetu organizované KC tieto aktivity ukončilo záverečným testom
Finančná realizácia projektu

k 31.3.2016
plánovaný stav na projekt:               1 425 918 eur
skutočný stav:                                      1 434 899 eur
 

Photogallery