Nachádzate sa na archívnej stránke Švajčiarskeho finančného mechanizmu v Slovenskej republike. Nové programové obdobie Švajčiarskeho finančného mechanizmu zatiaľ nebolo dohodnuté.

This is archive page of the Swiss-Slovak Cooperation Programme in Slovak Republic. The new programming period of the Swiss-Slovak Cooperation Programme has not been agreed yet.

Gréckokatolícka charita v Prešove

Názov projektu
Komplexné sociálne služby pre deti a mladých ľudí so zdravotným postihnutím v regióne Stará Ľubovňa
Zmluvy
Zmluva o realizácii projektu č. 18/2012
Zmluva o projekte č. 17/2012
Trvanie realizácie
od 27.01.2012 do 31.12.2016
Stav realizácie
ukončený k 10.04.2017
Miesto realizácie
Stará Ľubovňa
Cieľ projektu
Prispieť k zlepšeniu nezávislosti postihnutých detí a mládeže, k zlepšeniu ich života v rodinách a ich integrácia do majoritnej spoločnosti.
Popis projektu
Aktivity projektu sprístupňujú viacstupňové podporné nástroje pre deti a mladých ľudí so zdravotným postihnutím a ich rodiny a koordinovať a uplatňovať opatrenia na predchádzanie a riešenie sociálnej exklúzie detí a mladých ľudí ohrozených sociálnym vylúčením v prirodzenom a otvorenom prostredí.
Dom sv. Anny v Starej Ľubovni sa usiluje o vyššiu integráciu zdravotne postihnutých detí a mládeže do bežného života prostredníctvom denného centra, rehabilitačného strediska pre deti a mladých ľudí so zdravotným postihnutím, prepravnou službou a podporovaným zamestnávaním a podporovaným bývaním. Prostredníctvom prístavby multifunkčného zariadenia sa vybuduje priestor pre potreby pracovnej rehabilitácie a skvalitní sa prístup a obslužnosť jestvujúceho zariadenia.
Hlavné dosiahnuté výsledky

 k 10.04.2017
 
 

plánované výstupové ukazovatele dosiahnuté výstupové ukazovatele
35 spoločných aktivít so zdravou populáciou počas realizácie projektu. 53 spoločných aktivít so zdravou populáciou počas realizácie projektu.
32 zamestnancov získa do roku 2016 zvýšenú kvalifikáciu v sociálnej oblasti, 6 z nich nadobudne skúsenosti aj z odborných stáží v zahraničí. 23 zamestnancov získalo do roku 2016 zvýšenú kvalifikáciu v sociálnej oblasti 10 z nich nadobudli skúsenosti v zahraničí.
Kapacita zariadenia poskytovania sociálnych služieb na Štúrovej 5 sa oproti roku 2010 zvýšila o 24 klientov, t.j. na 40 klientov denne Kapacita zariadenia poskytovania sociálnych služieb na Štúrovej 5 sa oproti roku 2010 zvýšila o 39  klientov, t.j. na  55 klientov denne.
Množstvo poskytovaných služieb v roku 2016 predstavuje 6, čo je nárast oproti roku 2010 o 5 služieb.                                                          Množstvo poskytovaných služieb predstavuje 8, čo je nárast oproti roku 2010 o 7 služieb.
Prepravná služba pre ZP prepraví mesačne 60 osôb a 80% klientov je s jej službami spokojných. Prepravná služba pre ZP prepraví mesačne priemerne 216 osôb a 100 % klientov je s jej službami spokojných
Chránená dielňa umožňuje zamestnanie 6 osobám so ZP s podporovaným bývaním pre 2 osoby so ZP. Chránená dielňa umožňuje zamestnanie 4 osôb so ZP s podporovaným bývaním pre 1 osobu so ZP.
Množstvo klientov obslúžených zariadením sociálnych služieb ročne vzrástlo oproti roku 2010 o 191 klientov na 208 klientov. Množstvo klientov obslúžených zariadením sociálnych služieb ročne vzrástlo oproti roku 2010 o 417 klientov na 433 klientov.
Finančná realizácia projektu

k 10.04.2017
plánovaný stav na projekt:               1 154 286 eur
skutočný stav:                                   1 113 064,92  EUR

Photogallery