Nachádzate sa na archívnej stránke Švajčiarskeho finančného mechanizmu v Slovenskej republike. Nové programové obdobie Švajčiarskeho finančného mechanizmu zatiaľ nebolo dohodnuté.

This is archive page of the Swiss-Slovak Cooperation Programme in Slovak Republic. The new programming period of the Swiss-Slovak Cooperation Programme has not been agreed yet.

Národné lesnícke centrum Zvolen

Názov projektu
Monitoring a výskum lesných ekosystémov
Zmluvy
Zmluva o realizácii projektu č. 1550/2011
Zmluva o projekte č. 1436/2011
Trvanie realizácie
od 08.08.2011 do 31.12.2015
Stav realizácie
ukončený
Miesto realizácie
celé územie Slovenskej republiky
Cieľ projektu
Prispieť k efektívnemu manažmentu a ochrane lesov za účelom zachovania integrity, trvalosti produkcie a multifunkčného charakteru lesných ekosystémov v podmienkach prebiehajúcich klimatických zmien a pôsobenia ďalších škodlivých činiteľov na prostredie.
Popis projektu
Ochrana nášho lesného bohatstva si vyžaduje efektívny systém lesohospodárskeho plánovania a obhospodarovania lesov. Vďaka modernej technológii leteckého snímkovania a skenovania územia s využitím digitálnej leteckej kamery a leteckého skenera (LIDAR) je Národné lesnícke centrum vo Zvolene schopné poskytovať oveľa bohatšie spektrum presných údajov o lesných ekosystémoch vrátane digitálneho modelu terénu. Údaje z LIDARu umožnia po spracovaní, okrem iného, určiť výšku a potenciálne i druh dreviny a zhodnotiť zdravotný stav na úrovni jednotlivých stromov porastu. Tieto údaje neboli v SR doposiaľ dostupné. Presné údaje o lesnej vegetácii a teréne sú kľúčové pre efektívne obhospodarovanie lesov a ich trvalo udržateľný rozvoj. V rámci projektu bolo ročne nasnímkovaných 5000 km2 územia, t.j. za 10 rokov bude možné novou technológiou získať presné digitálne údaje z celého územia SR.
Hlavné dosiahnuté výsledky

 27.6.2016

 

plánované výstupové ukazovatele dosiahnuté výstupové ukazovatele
Technologické a procesné vybavenie NLC umožňuje v roku 2013 vyhotovenie presného digitálneho modelu terénu (DMT) s možnosťou hodnotenia zdravotného stavu lesov a ich hraníc Technologické a procesné vybavenie NLC umožňuje v roku 2013 vyhotovenie presného digitálneho modelu terénu (DMT) s možnosťou hodnotenia zdravotného stavu lesov a ich hraníc
Mapové výstupy rozširujúce možnosti rozhodovania v rámci lesohospodárskeho plánovania a riadenia pre 5000 km² územia pokrývajúceho lesy roku 2013 Mapové výstupy rozširujúce možnosti rozhodovania v rámci lesohospodárskeho plánovania a riadenia pre 7302 km² územia pokrývajúceho lesy roku 2013
 
Kapacita NLC publikovať ročne objektívne údaje DPZ o lese s výmerou cca. 5000 km2 dostupné verejnosti on-line Kapacita NLC publikovať ročne objektívne údaje DPZ o lese s výmerou cca. 5 000 km²  dostupné verejnosti on-line
Finančná realizácia projektu

27.6.2016
plánovaný stav na projekt:           2 022 734 eur
skutočný stav:                               2 050 911eur

Photogallery