Nachádzate sa na archívnej stránke Švajčiarskeho finančného mechanizmu v Slovenskej republike. Nové programové obdobie Švajčiarskeho finančného mechanizmu zatiaľ nebolo dohodnuté.

This is archive page of the Swiss-Slovak Cooperation Programme in Slovak Republic. The new programming period of the Swiss-Slovak Cooperation Programme has not been agreed yet.

Nový formulár Priebežnej správy o projekte pre individuálne projekty

Za účelom zjednodušenia formulára Priebežnej správy o projekte bol Národným kontaktným bodom vypracovaný nový formulár Priebežnej správy o projekte a Prílohy č. 1 k Priebežnej správe o projekte pre individuálne projekty. Tento je zverejnený na web stránke v časti „Dokumenty.

Formulár bol zjednodušený tak, aby sa zdôraznil referenčný charakter odsúhlaseného Konečného návrhu projektu, avšak sústredil sa na vecný opis realizácie projektu pri zachovaní deklarovaných záväzných parametrov aj podľa Zmluvy o realizácii projektu, ktorými sú:

  1. Celkové trvanie aktivít projektu ateda aj oprávnenosti výdavkov
  2. Maximálna výška NFP vEUR
  3. Členenie NFP na skupiny výdavkov na celý projekt
  4. Záväznosť ukazovateľov výsledku projektu určujúceho účel poskytnutej pomoci zverejných zdrojov
  5. Usmernenie koprávnenosti výdavkov


Nový formulár Priebežnej správy o projekte vrátane Prílohy č. 1 k Priebežnej správe o projekte pre individuálne projekty je v súlade s článkom 5.1 Zmluvy o realizácii projektu potrebné používať pre Priebežné správy o projekte predkladané v zmysle prílohy 5 Zmluvy o realizácii projektu po 31.10.2012.


11715