Nachádzate sa na archívnej stránke Švajčiarskeho finančného mechanizmu v Slovenskej republike. Nové programové obdobie Švajčiarskeho finančného mechanizmu zatiaľ nebolo dohodnuté.

This is archive page of the Swiss-Slovak Cooperation Programme in Slovak Republic. The new programming period of the Swiss-Slovak Cooperation Programme has not been agreed yet.

Obec Dvorníky

Názov projektu
ČOV a kanalizácia Dvorníky
Zmluvy
Zmluva o realizácii projektu č. 329/2012
Zmluva o projekte č. 328/2012
Trvanie realizácie
od 14.06.2012 do 30.11.2016
Stav realizácie
ukončený k 03.05.2017
Miesto realizácie
obec Dvorníky
Cieľ projektu
Zlepšiť služby komunálnej infraštruktúry v oblasti zberu a čistenia odpadových vôd v obci Dvorníky (2101 obyvateľov), ktorá prispeje k ochrane spodných a povrchových vôd v povodí toku Jarčie a k podmienkam udržateľného ekonomického rozvoja obce Dvorníky.
Popis projektu
Realizácia projektu zabezpečí odvádzanie a čistenie dopadových vôd z obce Dvorníky vďaka vybudovaniu systému verejnej kanalizácie v celkovej dĺžke 10,468 km s celkovým počtom kanalizačných prípojok 595 a napojením verejnej kanalizácie na mechanicko-biologickú ČOV v katastri obce s kapacitou 1998 EO (2279,92 m³/deň). Na novovybudovaný systém odvádzania a čistenia odpadových vôd bude v roku 2016 napojených 1998 EO, čo predstavuje 85,02% celkového počtu EO v aglomerácii Dvorníky. Účinná prevádzka čistenia odpadových vôd zabezpečí odstránenie 42,70 t BSK5 a 79,3 t CHSK za rok.
Hlavné dosiahnuté výsledky

k 03.05.2017

plánované výstupové ukazovatele dosiahnuté výstupové ukazovatele
Kapacita systému nakladania s OV v porovnaní s rokom 2010 sa zvýšila o 1 998 EO na 1 998 EO celkovo Kapacita systému nakladania s OV v porovnaní s rokom 2010 sa zvýšila o 1 998 EO na 1 998 EO celkovo
Kapacita ČOV zvýšená o 288 m3 OV/deň pri dosiahnutí celkovo 288 m3 OV/deň Kapacita ČOV zvýšená o 288 m3 OV/deň pri dosiahnutí celkovo 288 m3 OV/deň
10,4 km novej delenej verejnej kanalizácie (zrážkové vody nevstupujú do splaškovej kanalizácie, ktorá nepresakuje 10,4 km novej delenej verejnej kanalizácie (zrážkové vody nevstupujú do splaškovej kanalizácie, ktorá nepresakuje) vrátane 1,85 km (5 759 m2) rozšírených povrchových úprav miestnych komunikácií
595 nových domových kanalizačných prípojok (celkovo 595) napojených na verejnú kanalizáciu pomocou 3,6 km novej verejnej časti domových kanalizačných prípojok k dispozícii 610 nehnuteľností má k dispozícii 595 nových domových kanalizačných prípojok (celkovo 595) napojených na verejnú kanalizáciu pomocou 3,6 km novej verejnej časti domových kanalizačných prípojok a zvozovú techniku
Finančná realizácia projektu

03.05.2017
plánovaný stav na projekt:               5 972 269 eur
skutočný stav:                                   5 551 466,21  EUR

Photogallery