Nachádzate sa na archívnej stránke Švajčiarskeho finančného mechanizmu v Slovenskej republike. Nové programové obdobie Švajčiarskeho finančného mechanizmu zatiaľ nebolo dohodnuté.

This is archive page of the Swiss-Slovak Cooperation Programme in Slovak Republic. The new programming period of the Swiss-Slovak Cooperation Programme has not been agreed yet.

Obec Gemerská Poloma

Názov projektu
Kanalizácia Gemerská Poloma I. a II. stavba
Zmluvy
Zmluva o realizácii projektu č. 325/2012
Zmluva o projekte č. 324/2012
Trvanie realizácie
od 14.06.2012 do 30.11.2016
Stav realizácie
ukončený k 28.02.2017
Miesto realizácie
obec Gemerská Poloma
Cieľ projektu
Zlepšenie služieb komunálnej infraštruktúry v oblasti zberu a čistenia odpadových vôd v obci Gemerská Poloma (2056 obyvateľov), ktorá prispeje k ochrane spodných a povrchových vôd v povodí toku Slaná a k podmienkam udržateľného ekonomického rozvoja obce Gemerská Poloma.
Popis projektu
Realizácia projektu zabezpečí odvádzanie a čistenie dopadových vôd z obce Gemerská Poloma vďaka vybudovaniu systému verejnej kanalizácie v celkovej dĺžke 9,905 km s celkovým počtom kanalizačných prípojok 510 a napojením verejnej kanalizácie na mechanicko-biologickú ČOV v katastri obce s kapacitou 1998 EO (200 m3/deň). Na novovybudovaný systém odvádzania a čistenia odpadových vôd bude v roku 2015 napojených 1922 EO, čo predstavuje 87,3 % celkového počtu EO v aglomerácii Gemerská Poloma. Účinná prevádzka čistenia odpadových vôd zabezpečí odstránenie 40,0 t BSK5 a 74,0 t CHSK za rok.
Hlavné dosiahnuté výsledky

 k 28.02.2017

plánované výstupové ukazovatele dosiahnuté výstupové ukazovatele
Kapacita systému nakladania s OV v porovnaní s rokom 2010 sa zvýšila o 1 998 EO na 1 998 EO celkovo Kapacita systému nakladania s OV v porovnaní s rokom 2010 sa zvýšila o 1 998 EO na 1 998 EO celkovo
Kapacita ČOV zvýšená o 200 m3 OV/deň pri dosiahnutí celkovo 200 m3 OV/deň Kapacita ČOV zvýšená o 200 m3 OV/deň pri dosiahnutí celkovo 200 m3 OV/deň
9,9 km novej delenej verejnej kanalizácie (zrážkové vody nevstupujú do splaškovej kanalizácie, ktorá nepresakuje 10,4  km novej delenej verejnej kanalizácie (zrážkové vody nevstupujú do splaškovej kanalizácie, ktorá nepresakuje). 3,2 km miestnych komunikácií  s realizovanými spätnými povrchovými úpravami v plnom profile.
510 nových domových kanalizačných prípojok napojených na verejnú kanalizáciu pomocou 3,1 km novej verejnej časti domových kanalizačných prípojok k dispozícii 543 trvalo obývaných bytov (501 RD+42 bytov v bytových domoch)  a 136 ostatných objektov je napojiteľných na  likvidáciu vôd priamo cez 509 domových kanalizačných prípojok alebo zvozom technickým zaradením. 3,1 km novej verejnej časti domových kanalizačných prípojok
Finančná realizácia projektu

28.02.2017
plánovaný stav na projekt:               6 261 139 eur
skutočný stav:                                  6 196 620,27  EUR

Photogallery