Nachádzate sa na archívnej stránke Švajčiarskeho finančného mechanizmu v Slovenskej republike. Nové programové obdobie Švajčiarskeho finančného mechanizmu zatiaľ nebolo dohodnuté.

This is archive page of the Swiss-Slovak Cooperation Programme in Slovak Republic. The new programming period of the Swiss-Slovak Cooperation Programme has not been agreed yet.

Obec Stratená

Názov projektu
Slovenský raj – klaster cestovného ruchu NP Slovenský raj a TIC Dobšinská ľadová jaskyňa
Zmluvy
Zmluva o realizácii projektu č. 52/2012
Zmluva o projekte č. 51/2012
Trvanie realizácie
od 23.02.2012 do 31.03.2015
Stav realizácie
ukončený k 19.1.2016
Miesto realizácie
Stratená a obce lokality NP Slovenský raj
Cieľ projektu
Prispieť k mobilizácii vysokého potenciálu cestovného ruchu v Národnom parku Slovenský raj.
Popis projektu
Pomocou nenávratného finančného príspevku sa v obci vybudovalo Turisticko-informačné centrum, ktoré zaujímavou drevenou architektúrou priláka ďalších návštevníkov. Centrum je sprevádzkované od júna 2014 a štatistiky ukazujú, že svoj účel úspešne spĺňa. Vďaka finančnej podpore bola v Slovenskom raji opravená časť stúpačiek, rebríkov a mostov. Vybudovali sa prístrešky, ohniská, lavičky, turistické trasy i cyklotrasy dostali nové označenie. Jednotnú charakteristiku národného parku umocňujú aj vstupné brány, ktoré otvárajú cestu do jeho nádherných zákutí. Miestni podnikatelia a samosprávy si uvedomili dôležitosť turizmu pre ich región, a preto založili Oblastnú organizáciu cestovného ruchu Slovenský raj.
Hlavné dosiahnuté výsledky

 k 19.1.2016
 

plánované výstupové ukazovatele dosiahnuté výstupové ukazovatele
Združenie cestovného ruchu Slovenský raj založené minimálne 5 obcami subregiónu NP Slovenský raj v roku 2013 založená Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Slovenský raj 10 obcami subregiónu Slovenský raj v roku 2012
Stratégia, Akčný plán trvalo udržateľného rozvoja destinácie NP Slovenský raj a Expertný manuál destinačného manažmentu sú dostupné ostatným subjektom CR na území Slovenského raja v roku 2014. Stratégia, Akčný plán trvalo udržateľného rozvoja destinácie NP Slovenský raj a Expertný manuál destinačného manažmentu sú dostupné ostatným subjektomCR na území Slovenského raja v roku 2014
vytvorenie web stránky, značky a loga Združenia, marketingových tlačených a elektronických materiálov a rezervačného systému vrátane systému karty zliav vytvorená web stránka, značka a logo  Združenia, marketingových tlačených a elektronických materiálov a rezervačného systému vrátane systému karty zliav
výkonný riaditeľ Združenia vyškolený a zamestnaný Združením od roku 2014 výkonný riaditeľ OOCR Slovenský raj vyškolený a zamestnaný obcou Stratená od r. 2013 a Združením od r. 2014
65 školení pre 1440 účastníkov v oblastiach destinačného manažmentu, plánovania, marketingu, zapojenia rómskeho obyvateľstva do CR, ochrany ŽP, služieb CR (sprievodcovia) uskutočnených do konca realizácie projektu 78 školení vo viac ako 12 oblastiach s celkovým počtom 1666  účastníkov voblastiach destinačného manažmentu, plánovania, marketingu, zapojenia rómskeho obyvateľstva do CR, ochrany ŽP, služieb CR (sprievodcovia) sa uskutočnilo do konca realizácie projektu
TIC Stratená – Dobšinská ľadová jaskyňa uvedená do prevádzky TIC Stratená – Dobšinská ľadová jaskyňa uvedená do prevádzky
obnova značenia 300 km značených turistických trás a 65m rekonštruovaných stúpačiek, rebríkov a lávok na turistických trasách obnova značenia 300 km značených turistických trás a 65 m rekonštruovaných stúpačiek, rebríkov a lávok na turistických trasách
zahájenie rekonštrukcie/výstavby 5 nástupných centier z celkového počtu 8 ukončená výstavba 5 nástupných centier z celkového počtu 8
Finančná realizácia projektu

k 19.1.2016
plánovaný stav na projekt:               1 152 491 eur
skutočný stav:                                     1 150 155 eur

Photogallery