Nachádzate sa na archívnej stránke Švajčiarskeho finančného mechanizmu v Slovenskej republike. Nové programové obdobie Švajčiarskeho finančného mechanizmu zatiaľ nebolo dohodnuté.

This is archive page of the Swiss-Slovak Cooperation Programme in Slovak Republic. The new programming period of the Swiss-Slovak Cooperation Programme has not been agreed yet.

Obec Tušice

Názov projektu
Tušice – Tušická Nová Ves – Horovce kanalizácia a ČOV – II. etapa
Zmluvy
Zmluva o realizácii projektu č. 321/2012
Zmluva o projekte č. 320/2012
Trvanie realizácie
od 14.06.2012 do 30.09.2016
Stav realizácie
ukončený k 31.10.2016
Miesto realizácie
obce Tušice, Tušická Nová Ves, Horovce
Cieľ projektu
Zlepšiť služby komunálnej infraštruktúry v oblasti zberu a čistenia odpadových vôd v obciach Tušice (704 obyvateľov), Tušická Nová Ves (556 obyvateľov) a Horovce (855 obyvateľov), ktorá prispeje k ochrane spodných a povrchových vôd v povodí toku rieky Ondava a k podmienkam udržateľného ekonomického rozvoja obcí Tušice, Tušická Nová Ves a Horovce (celkovo 2115 obyvateľov).
Popis projektu
Realizáciou projektu sa zabezpečí také nakladanie s odpadovými vodami vznikajúcimi v obciach Tušická Nová Ves , Tušice a Horovce, ktoré bude v súlade s legislatívnymi požiadavkami EU a SR. Zabezpečí sa odvádzanie a čistenie odpadových vôd vďaka dobudovaniu systému verejnej kanalizácie s celkovou dĺžkou 14,3 km z toho 8,9 km novovybudovanej kanalizácie s celkovým počtom kanalizačných prípojok 483 a napojením verejnej kanalizácie na mechanicko-biologickú ČOV v katastri obce Horovce s kapacitou 2200 EO (308 m3/deň). Projekt dostavby kanalizácie je optimalizovaný z hľadiska hustoty zástavby územia a hľadiska samotnej prevádzky kanalizácie.
Účinná prevádzka čistenia odpadových vôd zabezpečí odstránenie 90 % znečistenia 144 kg/deň BSK5 a 20.5 kg/deň amoniakálneho dusíka redukcia znečistenia vyjadreného BSK a CHSK dosiahne až 137 t/rok (BSK z toho 46 t/rok BSK5)
Po dobudovaní kanalizácie a po rozšírení prislúchajúcej ČOV bude úroveň znečistenia recipientu rieky Ondava v mieste zmiešavania na hodnotách BSK5 6,6 mg/l, NL 117 mg/l, CHSK 13,5 mg/l a obsah amoniakálneho dusíka 0,7 mg/l.
Realizáciou projektu sa vytvára možnosť napojenia 2200 obyvateľov na verejnú kanalizáciu z obcí Horovce, Tušická Nová Ves a Tušice a čistenie komunálnych odpadových vôd na ČOV v Horovciach.
Hlavné dosiahnuté výsledky

k 31.10.2016

plánované výstupové ukazovatele dosiahnuté výstupové ukazovatele
Kapacita systému nakladania s OV sa zvýši o 2 200 EO (celkovo 2 200 EO); EO (ekvivalent obyvateľa) Kapacita systému nakladania s OV sa zvýšila o 2 200 E.O. Využívaná kapacita 1671 obyvateľov /  761 E.O / 34,6 %
Kapacita ČOV bude 308 m3 OV/deň Kapacita ČOV je 308 m3/deň odpadových vôd , Využívaná kapacita 235 m3/deň / 76,3  %
14,3 km delenej verejnej kanalizácie (zrážkové vody nevstupujú do splaškovej kanalizácie, ktorá nepresakuje) v prevádzke, z čoho je 8,9 km novovybudovanej 14.1 km delenej verejnej kanalizácie ( zrážkové vody nevstupujú do splaškovej kanalizácie, ktorá nepresakuje), z čoho je 8,7 km novovybudovanej  kanalizácie a 5,4 km sfunkčnenej existujúcej kanalizácie.
483 nových domových kanalizačných prípojok (celkovo 483) napojených na verejnú kanalizáciu pomocou 2,0 km novej verejnej časti domových kanalizačných prípojok k dispozícii 526 ks nových domových kanalizačných prípojok napojených na verejnú kanalizáciu  pomocou 2,5 km novej verejnej časti   domových kanalizačných prípojok k dispozícii. Pripojených je 472 rodinných domov, škôl a škôlok, obecných úradov
 
Finančná realizácia projektu

k 31.10.2016
plánovaný stav na projekt:               3 230 974 eur
skutočný stav:                                   3 228 722,06 EUR

Photogallery