Nachádzate sa na archívnej stránke Švajčiarskeho finančného mechanizmu v Slovenskej republike. Nové programové obdobie Švajčiarskeho finančného mechanizmu zatiaľ nebolo dohodnuté.

This is archive page of the Swiss-Slovak Cooperation Programme in Slovak Republic. The new programming period of the Swiss-Slovak Cooperation Programme has not been agreed yet.

Obec Veľké Ripňany

Názov projektu
Kanalizácia a ČOV Veľké Ripňany II. etapa
Zmluvy
Zmluva o realizácii projektu č. 323/2012
Zmluva o projekte č. 322/2012
Trvanie realizácie
od 14.06.2012 do 31.07.2016
Stav realizácie
ukončený k 31.10.2017
Miesto realizácie
obec Veľké Ripňany
Cieľ projektu
Zlepšenie služieb komunálnej infraštruktúry v oblasti zberu a čistenia odpadových vôd v obci Veľkí Ripňany (2115 obyvateľov), ktorá prispeje k ochrane spodných a povrchových vôd v povodí tokov Radošinka a Podcerovský potok a k podmienkam udržateľného ekonomického rozvoja obce Veľké Ripňany.
Popis projektu
Realizácia projektu zabezpečí odvádzanie a čistenie dopadových vôd z obce Veľké Ripňany vďaka dobudovaniu systému verejnej kanalizácie v celkovej dĺžke 12,8 km s celkovým počtom nových kanalizačných prípojok 520 a intenzifikácii mechanicko-biologickej ČOV v katastri obce na kapacitu 2200 EO (370 m3/deň). Celková dĺžka kanalizačnej siete bez kanalizačných prípojok bude na konci projektu 13,9 km a počet prípojok stúpne na celkovo 590. Na novovybudovaný systém odvádzania a čistenia odpadových vôd bude možné v roku 2016 pripojiť 1602 obyvateľov. Spolu s už pripojenými obyvateľmi dosiahne počet pripojených obyvateľov 1962, čo je 89% všetkých obyvateľov obce. Projekt dostavby kanalizácie je optimalizovaný z hľadiska hustoty zástavby územia (zástavba ulíc z oboch strán) a hľadiska samotnej prevádzky kanalizácie. V dôsledku uvedeného bolo rozhodnuté, že v časti územia s nízkou hustotou zástavby sa zatiaľ kanalizácia realizovať nebude. V prípade zahustenia zástavby, kanalizácia sa v predmetnom území dobuduje. Z územia s nízkou hustotou zástavby bude obec zabezpečovať likvidáciu splaškových odpadových vôd, zachytených v žumpách, riešiť odvážaním pomocou obecného fekálneho vozidla. Uvedené vody sa budú čistiť v ČOV Veľké Ripňany, ktorá je na čistenie uvedených vôd prispôsobená.
Hlavné dosiahnuté výsledky

k 31.10.2016

 

plánované výstupové ukazovatele dosiahnuté výstupové ukazovatele
Kapacita systému nakladania s OV v porovnaní s rokom 2010 sa zvýšila o 1200 EO na 2 200 EO celkovo Kapacita systému nakladania s OV v porovnaní s rokom 2010 sa zvýšila o 1200 EO na 2 200 EO celkovo
Kapacita ČOV zvýšená o 190 m3 OV/deň pri dosiahnutí celkovo 370 m3 OV/deň Kapacita ČOV zvýšená o 190 m3 OV/deň pri dosiahnutí celkovo 370 m3 OV/deň
13,9 km delenej verejnej kanalizácie (zrážkové vody nevstupujú do splaškovej kanalizácie, ktorá nepresakuje) je v prevádzke, z čoho je 12,8 km novovybudovaných 14,3 km delenej verejnej kanalizácie (zrážkové vody nevstupujú do splaškovej kanalizácie, ktorá nepresakuje) je v prevádzke, z čoho je 13,2 km novovybudovaných vrátane 4,1 km (10384 m2) miestnych komunikácií a chodníkov s rozšírenou úpravou povrchu
520 nových domových kanalizačných prípojok (celkovo 590) napojených na verejnú kanalizáciu pomocou 4,0 km novej verejnej časti domových kanalizačných prípojok (celkovo 4,7 km) k dispozícii 750 nehnuteľností má k dispozícii 647  nových domových kanalizačných prípojok (celkovo 717) napojených na verejnú kanalizáciu pomocou 4, 4 km novej verejnej časti domových kanalizačných prípojok (celkovo 5,1 km) a zvozovú techniku
Finančná realizácia projektu

k 31.10.2016
plánovaný stav na projekt:               4 562 859 eur
skutočný stav:                                  4 523 162,97 EUR

Photogallery