Ponuka práce

Štátna služba  

Dňa 1. júna 2017 nadobudol účinnosť zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), ktorý zavádza Centrálny informačný systém štátnej služby, súčasťou ktorého je aj register výberových konaní (ďalej len „register“).

Od 1. júna 2017 sa zobrazujú v registri všetky výberové konania, ktoré boli služobnými úradmi vyhlásené na obsadenie štátnozamestnaneckých miest v štátnej službe podľa zákona. Zobrazujú sa v ňom týmto spôsobom aj výberové konania, ktoré vyhlásil Úrad vlády Slovenskej republiky. 

Viac informácií k možnosti uchádzať sa o štátnu službu nájdete na internetovej stránke samotného registra, na ktorý sa dostanete kliknutím na nasledovný internetový odkaz:
https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureList

Príručku k práci s registrom nájdete na nasledovnom internetovom odkaze:
https://www.slovensko.sk/_img/CMS4/eDemokracia/RVK_navod_uchadzac.pdf
 

Verejná služba  Úrad vlády Slovenskej republiky uverejňuje na tomto mieste v súlade so zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení výberové konania na voľné miesta, ktoré sa obsadzujú na základe výsledkov výberového konania.
Správca účelového zariadenia Stredisko Bystrica v Banskej Bystrici - VK/2020/01/VS
Oznámenie o výsledku výberového konania
Dátum vyhlásenia VK: 26.08.2020 │ Termín podania žiadosti: 09.09.2020
Organizačný útvar: Účelové zariadenie Stredisko Bystrica v Banskej Bystrici