Nachádzate sa na archívnej stránke Švajčiarskeho finančného mechanizmu v Slovenskej republike. Nové programové obdobie Švajčiarskeho finančného mechanizmu zatiaľ nebolo dohodnuté.

This is archive page of the Swiss-Slovak Cooperation Programme in Slovak Republic. The new programming period of the Swiss-Slovak Cooperation Programme has not been agreed yet.

Slovenský Červený kríž

Názov projektu
Cesta pre postihnuté deti a mladistvých: Domov sociálnych služieb ako CEntrum komplexných služieb STArostlivosti
Zmluvy
Zmluva o realizácii projektu č. 9/2012
Zmluva o projekte č. 8/2012
Trvanie realizácie
od 27.01.2012 do 30.06.2015
Stav realizácie
ukončený k 10.12.2015
Miesto realizácie
Košice
Cieľ projektu
Prispieť k zlepšeniu kvality života detí a mládeže s ťažkým zdravotným postihnutím za účelom zaviesť a testovať pilotný systém komplexnej sociálnej starostlivosti spájajúci tri hlavné aspekty, ktoré ovplyvňujú kvalitu ich života: kvalitu poskytovaných služieb inštitúciou, kvalitu domácej starostlivosti a rozsah schopností socializácie klientov dosiahnutím výsledkov Projektu.
Popis projektu
Aktivity projektu pomôžu zvýšiť kvalitu života detí a mládeže s ťažkým kombinovaným postihnutím a rozšíriť poskytované služby o komplexnú rehabilitáciu, TheraSuit, hydroterapiu, aromaterapiu, canisterapiu, arteterapiu, diétne stravovanie a pod. Navyše sa uskutočnili aj bezbariérové stavebné úpravy a vybudovala prístavba Domova sociálnych služieb. Personál zariadenia sa bude kontinuálne vzdelávať, zaviedla sa aj systematická praktická príprava študentov škôl so zameraním na prácu v zariadení domova sociálnych služieb, ako aj vzdelávaco-poradenské služby pre rodinných príslušníkov klientov.
Hlavné dosiahnuté výsledky

 k 10.12.2015
 

plánované výstupové ukazovatele dosiahnuté výstupové ukazovatele
systém kontinuálneho vzdelávania personálu, dobrovoľníkov a študentov so zameraním na sociálne služby a vychovávateľstvo systém  kontinuálneho vzdelávania personálu, dobrovoľníkov a študentov so zameraním na sociálne služby a vychovávateľstvo
10 pracovníkov DSS vyškolených do roku 2015 s využitím nových odborných materiálov 13 pracovníkov DSS vyškolených do roku 2015 s využitím nových odborných materiálov
40 dobrovoľníkov vyškolených do roku 2015 s využitím nových didaktických materiálov, z ktorých 10 bude zaradených v databáze dobrovoľníkov DSS 70 dobrovoľníkov vyškolených do roku 2015 s využitím nových didaktických materiálov, z ktorých 11 je zaradených v databáze dobrovoľníkov DSS
24 študentov školených do roku 2015, z ktorých 6 absolventov absolvuje odbornú stáž v zariadení DSS 70 študentov školených do roku 2015, z ktorých 12 absolventov absolvuje odbornú stáž v zariadení DSS
priestory DSS ROSA zrekonštruované a dobudované v rozsahu 1067,20 m² oproti 286 m² v roku 2011 dobudované a zrekonštruované priestory DSS ROSA v rozsahu 1067,20 m² oproti 286 m² v roku 2011
30%-ný nárast kapacity zariadenia z hľadiska počtu klientov do roku 2014 oproti roku 2011 30% nárast kapacity zariadenia z hľadiska počtu klientov po ukončenej rekonštrukcii DSS ROSA oproti roku 2011
11 zlepšených a komplexnejších služieb pre klientov, z ktorých 3 sú novozavedené 17 zlepšených a komplexnejších služieb pre klientov, z ktorých 8 je novozavedených 
30 zrealizovaných aktivít pre socializáciu klientov využívajúc zostavené odborné materiály, 38 zrealizovaných aktivít pre socializáciu klientov využívajúc zostavené odborné materiály
kontaktné a poradenské miesto poskytujúce mentoring a školenia pre 15-20 rodinných príslušníkov ročne kontaktné a poradenské miesto poskytujúce mentoring a školenia pre 37 rodinných príslušníkov ročne
Finančná realizácia projektu

k 10.12.2015
plánovaný stav na projekt:               1 053 434  eur
skutočný stav:                                         959 939 eur
 

Webové stránky príjemcu
http://kosice.redcross.sk/projekt