Nachádzate sa na archívnej stránke Švajčiarskeho finančného mechanizmu v Slovenskej republike. Nové programové obdobie Švajčiarskeho finančného mechanizmu zatiaľ nebolo dohodnuté.

This is archive page of the Swiss-Slovak Cooperation Programme in Slovak Republic. The new programming period of the Swiss-Slovak Cooperation Programme has not been agreed yet.

Štátna ochrana prírody SR

Názov projektu
Rozvoj ochrany prírody a chránených území
Zmluvy
Zmluva o realizácii projektu č. 1551/2011
Zmluva o projekte č. 1435/2011
Trvanie realizácie
od 08.08.2011 do 30.11.2016
Stav realizácie
ukončený k 24.03.2017
Miesto realizácie
celé územie Slovenskej republiky
Cieľ projektu
Účelom projektu je prispieť k zlepšenej ochrane udržateľnosti chránených území a vybratých biotopov a k regenerácii ŽP a krajiny najmä v geografickej oblasti zamerania, s osobitou pozornosťou zamerania na sústavu NATURA 2000 a Karpatský dohovor.
Popis projektu
Štátna ochrana prírody SR ako osobitná odborná organizácia chce projektom zlepšiť stratégiu ochrany prírody vytvorením inovatívneho verejno-súkromného partnerstva s vlastníkmi, správcami či nájomcami pozemkov ležiacich v chránených územiach a pozitívne ich motivovať k starostlivosti o tieto územia. Organizácia vytvorí nové revitalizačné opatrenia vo vybraných lokalitách medzinárodného významu a zlepší aj manažment ochrany chránených území. Ten by zodpovedal medzinárodným štandardom a medzinárodným záväzkom. Vypracovaný vzdelávací program o ochrane Karpát už prebralo 20 základných a stredných škôl na území Slovenska.
Hlavné dosiahnuté výsledky

24.03.2017

 

plánované výstupové ukazovatele dosiahnuté výstupové ukazovatele
Manuál k medzinárodnej klasifikácii a kategorizácii chránených území v slovenskom jazyku používaný od roku 2014 Manuál k medzinárodnej klasifikácii a kategorizácii chránených území v slovenskom jazyku bol vypracovaný a je používaný od decembra 2014.
Červený zoznam biotopov Slovenska vrátane uvedenia ich spoločenskej hodnoty vypracovaný v roku 2014 Červený zoznam biotopov Slovenska vrátane uvedenia ich spoločenskej hodnoty bol vypracovaný v roku 2014.
Vzdelávací program o ochrane Karpát pripravený po materiálnej a personálnej stránke od roku 2015 a poskytnutý najmenej 20 organizačným útvarom  a 20 školám Vzdelávací program o ochrane Karpát bol pripravený po materiálnej aj personálnej stránke a bol poskytnutý 20 organizačným útvarom ŠOP SR, 186 školám, 1 múzeu a MŽP SR.
2 informačné strediská  a 6 náučných chodníkov zriadené a používané od roku 2015 5 informačných stredísk a 9 náučných chodníkov zriadených/obnovených a používaných od roku 2016
Manuál pre obnovné plány a aktivity pre mokraďové a trávne biotopy pripravený a odskúšaný v roku 2014 Manuál pre obnovné plány a aktivity pre mokraďové a trávne biotopy pripravený, odskúšaný v praxi v roku 2016.
Vypracované a realizované obnovné a monitorovacie plány pre 41 degradovaných  mokraďových  a trávnych lokalít v roku 2015 Vypracované obnovné a monitorovacie plány pre 41 lokalít degradovaných mokraďových a trávnych lokalít z toho 34 realizovaných
Príručky pre manažment prírodných lesov  a vytvorenie podmienok pre  leso-environmentálne schémy k dispozícii pre vlastníkov a užívateľov pozemkov od roku 2014 Príručka pre manažment prírodných lesov a vytvorenie podmienok pre leso-enviromentálne schémy je vytvorená v upravenej podobe a k dispozícii pre vlastníkov a užívateľov pozemkov od roku 2016.
Program starostlivosti  aktualizovaný a otestovaný pre lokality Poľana a Karpatské bukové pralesy v roku 2015 Aktualizovaný a otestovaný Program starostlivosti pre NP Poloniny, Program starostlivosti o BR Poľana v štádiu schválenia
Finančná realizácia projektu

24.03.2017
plánovaný stav na projekt:           2 200 488 eur
skutočný stav:                              2 181 565,49 EUR

Webové stránky príjemcu

http://www.sopsr.sk/web/?cl=10705

Photogallery