Nachádzate sa na archívnej stránke Švajčiarskeho finančného mechanizmu v Slovenskej republike. Nové programové obdobie Švajčiarskeho finančného mechanizmu zatiaľ nebolo dohodnuté.

This is archive page of the Swiss-Slovak Cooperation Programme in Slovak Republic. The new programming period of the Swiss-Slovak Cooperation Programme has not been agreed yet.

Štátny inštitút odborného vzdelávania

Názov projektu
Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce
Zmluvy
Zmluva o realizácii projektu č. 5/2012
Zmluva o projekte č. 4/2012
Trvanie realizácie
od 27.01.2012 do 31.12.2016
Stav realizácie
ukončený k 23.05.2017
Miesto realizácie
celé územie Slovenskej republiky
Cieľ projektu
Prispieť k posilneniu a rozvoju spolupráce medzi hlavnými subjektmi zapojenými do odborného vzdelávania a prípravy (OVP), najmä medzi zamestnávateľmi a strednými odbornými školami.
Popis projektu
Aktivitami projektu adaptovať švajčiarsky systém OVP na slovenské podmienky postavený na partnerstve zástupcov zamestnávateľov, profesijných a stavovských organizácií, štátnej správy, samosprávy a škôl overený v praxi. Predpokladá sa posilnenie spolupráce medzi zamestnávateľmi a strednými odbornými školami a prispôsobia sa učebné osnovy požiadavkám zamestnávateľov. Štátny inštitút odborného vzdelávania sa zameral na tie odbory, ktoré si žiaci končiacich ročníkov základných škôl nevyberajú, respektíve o ktoré je najmenší záujem, avšak trh práce ich potrebuje, napríklad: elektrotechnika, technická a aplikovaná chémia, potravinárstvo, stavebníctvo, geodézia a kartografia, ekonomika, organizácia, obchod a služby a technická chémia silikátov. Desať zapojených odborných škôl už oslovilo študentov, rodičov a všetkých, ktorých sa výber povolania týka, formou súťaží, workshopov, dobročinných akcií či reklamných kampaní.
Hlavné dosiahnuté výsledky

23.05.2017 
 

plánované výstupové ukazovatele dosiahnuté výstupové ukazovatele
5 štátnych vzdelávacích programov v skupinách odborov (Elektrotechnika, Technická a aplikovaná chémia, Potravinárstvo, Stavebníctvo, geodézia a kartografia, Ekonomika, organizácia, obchod a služby) inovovaných vrátane príslušných normatívov na základe výsledkov realizácie 10 školských vzdelávacích programov 6 štátnych vzdelávacích programov v skupinách odborov (Elektrotechnika, Technická a aplikovaná chémia, Potravinárstvo, Stavebníctvo, geodézia a kartografia, Ekonomika, organizácia, obchod a služby, Technická chémia silikátov), 3 nové normatívy (odbor Stavebná výroba, Biotechnológia a farmatológia, Technik sklárskej výroby) a 3 inovované normatívy (odbor Kaderník, Cukrár pekár, Mechanik elektrotechnik)
180 žiakov v 10 SOŠ zapojených do testovania inovovaných školských vzdelávacích programov. 434 žiakov v 15 SOŠ je zapojených do testovania inovovaných školských vzdelávacích programov
10 zamestnávateľov zapojených do praktických foriem vyučovania a do procesu ukončovania štúdia na SOŠ 17 zamestnávateľov zapojených do praktických foriem vyučovania a do procesu ukončovania štúdia na SOŠ
600 vyškolených učiteľov odborných predmetov a majstrov odbornej výchovy v 5 skupinách odborov 567 vyškolených učiteľov odborných predmetov a majstrov odbornej výchovy v dvoch odboroch
Propagácia OVP je otestovaná na 10 zapojených SOŠ Propagácia sa testuje na 10 zapojených SOŠ
Do 100 propagačných aktivít zrealizovaných a vyhodnotených z pohľadu odozvy cieľovej skupiny do roku 2016 142 propagačných aktivít zrealizovaných a vyhodnotených z pohľadu odozvy cieľovej skupiny
50 oslovených základných škôl, s ktorými je nadviazaná spolupráca v propagácii OVP 67 oslovených základných škôl, s ktorými je nadviazaná spolupráca v propagácii OVP

 
Finančná realizácia projektu

23.05.2017
plánovaný stav na projekt:              4 076 837 eur
skutočný stav:                                  3 792 470,11 EUR