Nachádzate sa na archívnej stránke Švajčiarskeho finančného mechanizmu v Slovenskej republike. Nové programové obdobie Švajčiarskeho finančného mechanizmu zatiaľ nebolo dohodnuté.

This is archive page of the Swiss-Slovak Cooperation Programme in Slovak Republic. The new programming period of the Swiss-Slovak Cooperation Programme has not been agreed yet.

Vďaka projektu švajčiarsko-slovenskej spolupráce úradu vlády spoznáme najlepšie stredné odborné školy z pohľadu zamestnávateľov

Cieľom projektu je posilniť a rozvinúť spoluprácu medzi zamestnávateľmi a strednými odbornými školami tak, aby sa čo najviac študentov z týchto škôl umiestnilo na trhu práce. Na prezentácii projektu spojenej s tlačovou konferenciou v piatok  23. januára 2015 10.00 h v budove Syndikátu novinárov na Župnom námestí v Bratislave  predstaví Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) výsledky špeciálneho prieskumu Najlepšia stredná odborná škola vypracovaného na základe dopytu zamestnávateľov v jednotlivých regiónoch Slovenska.
 
Prieskum bol realizovaný na území celého Slovenska  renomovanou výskumnou agentúrou na vzorke cca 2000 zamestnávateľov pôsobiacich v rôznych oblastiach hospodárstva a jeho unikátnosť je vo využiteľnosti pre odbornú i laickú verejnosť. Prieskum dá odpoveď na otázku, ako vyzerá pre zamestnávateľov najlepšia škola.
 
Hlavným koordinátorom štvorročného projektu, v rámci ktorého sa prieskum uskutočnil,  je ŠIOV v spolupráci s Úradom vlády SR a Veľvyslanectvom Švajčiarskej konfederácie. Výsledkom všetkých aktivít tohto projektu by malo byť obojstranne prospešné partnerstvo na úrovni zamestnávateľ – sektorová rada  (resp. profesijná alebo stavovská organizácia) – stredná odborná škola. Dôležitou súčasťou sú aj aktualizované školské vzdelávacie programy pre príslušný študijný/učebný odbor, aktualizované štátne vzdelávacie programy pre príslušnú skupinu odborov a stupeň vzdelania, realizácia praktických foriem vyučovania (odborný výcvik alebo odborná prax) priamo vo výrobe a v prevádzkach zamestnávateľov, vytvorenie vzdelávacích programov pre inštruktorov, pod vedením ktorých vykonávajú žiaci stredných odborných škôl odborný výcvik alebo odbornú prax, či pilotné vyškolenie inštruktorov.  Špeciálna pozornosť je venovaná tým študijným/učebným odborom, o ktoré majú žiaci končiacich ročníkov základných škôl (resp. ich zákonní zástupcovia) minimálny alebo žiadny záujem, avšak trh práce ich požaduje.
 
Švajčiarsky vzdelávací systém spolu s metodikou, ktoré sa v tomto projekte uplatňujú, sú  pre slovenské odborné školstvo v mnohom inšpiratívne. Výsledkom môže byť veľmi nízka nezamestnanosť mladistvých pod 25 rokov. V súčasnosti dosahuje v krajinách OECD v priemere 12,4 %, avšak vo Švajčiarskej konfederácii iba sedem percent. Švajčiarska konfederácia projekt podporila sumou 3 885 000CHF, celkový grant z Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce predstavuje 3 656 108 eur.
 
Kontaktné osoby pre médiá:Marek Bezák 0918 345 802, marek@mediamedia.sk,  Tatiana Kmecová, 0915 984 227, tatiana.kmecova@vlada.gov.sk

18365